تکامل

لب‌های ما،
امتداد قرن‌ها تکامل بوسه‌اند،
این خط را به گفتن ِ کلامی قطع مکن .


خط قرمز

سرخی لبان تو
خطر قرمز است ؛
گاه به کلامی
خود را
و گاه
به بوسه‌ای
مردی را
به خون می‌افکنی .