تکامل

لب‌های ما،
امتداد قرن‌ها تکامل بوسه‌اند،
این خط را به گفتن ِ کلامی قطع مکن .


لب، که مقدس‌ترین ِ بدن است

خدا نابیناست

و قرآن‌ش

بدن تو،

دست تو،

پیشانی تو،

به خط لب تو .


انگشتان که بوسیدن نمی‌دانند

فنجان‌های قهوه
خوب می‌دانند
این اثر لب‌های توست
که تک است


خط قرمز

سرخی لبان تو
خطر قرمز است ؛
گاه به کلامی
خود را
و گاه
به بوسه‌ای
مردی را
به خون می‌افکنی .