هیچ

ام‌شب،

آسمان،

یک ستاره بیش‌تر دارد .

* برای مادربزرگ