اشک

آب،
از چشمان مادر می‌چکد،
از گونه‌هایش بخار می‌شود،
ابرِ غصه‌ای می‌شود در فضای این چهار دیواری،
و

بر سر ما آوار می‌شود .


22 – 6 – 89

پدرم شاعر

و

مادرم نقاش،

من ولی

نقش بر آب .