تکامل

لب‌های ما،
امتداد قرن‌ها تکامل بوسه‌اند،
این خط را به گفتن ِ کلامی قطع مکن .

Advertisements

پاک‌کن، برف می‌کشد .

سفیدی ِ کاغذ یعنی
در وصف حال ِ تو
کلامی نیست .